بازدید مسئول قرارگاه جهادی ستاد اجرایی و مدیرعامل بنیاد برکت از تازه آباد کرمانشاه+